ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hirdi Hanga Ágnes egyéni vállalkozó, kisadózó (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 8-12., nyilvántartási szám: 52661833, adószám: 69074835-1-41, bankszámlaszám:11773061- 00383398, Honlap: www.hangafitt.com), továbbiakban mint Szolgáltató, valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban közösen: Felek) között a Szolgáltató által az Ügyfél részére nyújtott táncoktatás, fitness, személyi edzés valamint egyéb közérzetjavító Szolgáltatások tekintetében a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek

(továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

1. Szolgáltatás

1.1 A Szolgáltató táncoktatás, fitness, torna, személyi edzés, táplálkozási tanácsadás, személyre szabott edzésterv, személyre szabott étrend, általános fittségi tanácsadás, életmód tanácsadás és egyéb közérzet javító Szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére (továbbiakban: Szolgáltatások). A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges végzettségekkel rendelkezik. A Honlapon, a Szolgáltatásokat ismertető aloldalakon és adatlapokon megjelenített képek (lehetnek saját, image és stock fotók) eltérhetnek a valóságostól, és bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

1.2. Jelen szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél között személyesen, vagy szóban, vagy e-mail írásával, vagy telefonos hívással, vagy közösségi oldalakon való időpontfoglalással, vagy online időpontfoglalással és elküldésével és egyértelmű visszaigazolásával (Telefonos időpont egyeztetés, e-mail küldése vagy online időpontfoglalás esetén e-mailes visszaigazolás) jön létre.

2. A Felek jogai és kötelezettségeik

2.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi Szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja.

2.2. A Szolgáltatás nyújtásának helye: Budapest. A Szolgáltatások helyszínét a Szolgáltató egyoldalúan jogosult meghatározni, azok tekintetében az Ügyfél esetleges kívánságait nem tudja és nem köteles figyelembe venni.

2.3. A Szolgáltató jogosult a vonatkozó külön szabályzat rendelkezései betartása mellett értékesítés támogató eszközök alkalmazására.

2.4. A Felek vállalják, hogy jóhiszeműen együttműködnek a Szerződés teljesítése érdekében, különös tekintettel a Szolgáltatás időpontjának meghatározása kapcsán. A Felek vállalják, hogy a közösen egyeztetett időpontban megjelennek és a Szolgáltatás teljesítése során együttműködnek.

2.5. A Szolgáltató az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban fogadja, és a Felek által külön meghatározott Szolgáltatás nyújtásában részesíti, mely Szolgáltatásért a Szolgáltató díjazásra jogosult.

2.6. Az Ügyfél köteles az előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen megjelenni. Az Ügyfél köteles haladéktalanul, de minimum 24 órával korábban értesíteni a Szolgáltatót, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud.

2.7. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására a Szolgáltató, rajta kívülálló ok miatt az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyfél egyetértésével új időpontot biztosít az Ügyfél részére. Utóbbi esetben Ügyfél semmilyen fajta kártérítésre/kártalanításra nem jogosult.

2.8. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásnyújtását megtagadni.

2.9. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételekor köteles a Szolgáltatóval együttműködni, így többek között:

2.9.1. tájékoztatni mindarról, amely szükséges a megfelelő edzésterv és/vagy táplálkozási terv elkészítéséhez és az edzések elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítményszedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről;

2.9.2. tájékoztatni – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról;

2.9.3. a szükséges, illetve jogszabály által előírt nyilatkozatokat írásban megtenni, illetve kérdőíveket, adatlapokat kitölteni.

2.10. Az Ügyfél köteles a Szolgáltató által készített, a Szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket, adatlapokat kitölteni, és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat megtenni. Ha a kérdőív tartalmában változás áll be, vagy az Ügyfél valamely

betegséggel vagy egészségügyi panasszal rendelkezik, arról haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltatót.

2.11. A Szolgáltató a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – figyelembevételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el.

2.12. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja és betartja a Szolgáltatás nyújtása helyének szabályzatát, általános szerződési feltételeit és házirendjét. Az Ügyfél tisztában van vele, hogy a választott Szolgáltatás (pl. személyi edzés, táncoktatás) nem tartalmazza az edzőtermekbe, tánctermekbe a belépés lehetőségét, amelynek költségét kizárólag Ügyfél köteles viselni.A termek használatát napijegy, bérlet, vagy óradíj megváltásával lehet igénybe venni.

2.13. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

3. Díjazás

3.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni.

3.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori Szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Az Ügyfél az aktuális árakról és díjakról a Szolgáltató Honlapján tájékozódhat. Minden Szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

3.3. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők. A Szolgáltatások esetleges akciós árai (szintén ÁFÁ-t nem tartalmazó nettó) mindig külön is feltüntetésre kerülnek. Az akciós árak mindig csak az akció időtartamáig érvényesek.

3.4. A Szolgáltatások árváltoztatásának jogával a Szolgáltató szabadon élhet. A Honlapon a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt

Szolgáltatások vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást hibás áron nyújtani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő Szolgáltatás nyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. Az egyes Szolgáltatások díját köteles az Ügyfél a Szolgáltatást megelőzően megfizetni.

3.6. A Díj megfizetése számla, illetve nyugta ellenében történik, készpénzben, banki átutalással a Szolgáltató fentiekben meghatározott bankszámlaszámára, vagy SZÉP kártyával való fizetés útján. Banki átutalás útján történő Díjfizetés esetében Szolgáltató a teljesítés igazolásaként elfogadja a banki terhelési értesítő eredeti példányát vagy az azzal mindenben megegyező hitelesített másolatot.

3.7. A Szolgáltató – ellenkező megállapodás hiányában – a Szolgáltatások elvégzését a teljes díj megfizetéséig megtagadhatja.

3.8. A Szolgáltatást megelőzően az Ügyfél és a Szolgáltató egyeztet a Szolgáltatás pontos menetéről. A Szolgáltatás alatt és után az Ügyfél azonnal jelezheti változtatási igényét, ha az előre egyeztetett Szolgáltatáshoz képest valamilyen hiányosságot észlel.

3.9. Amennyiben az Ügyfél a nem bérletes, egyszeri alkalmakra szóló Szolgáltatást bármely

okból – ideértve az olyan elháríthatatlan külső vagy belső okot is, mint az Ügyfél egészségi állapotban felismert olyan jellemző, amely alkalmatlanná teszi a Szolgáltatás igénybevételére, függetlenül attól, hogy az állapot a befizetéskor már fennállott-e, vagy később állt be – lemondja, vagy nem veszi igénybe, a Szolgáltató a már kifizetett, de még igénybe nem vett Szolgáltatás díjának meghatározott hányadát jogosult megtartani, illetve a fennmaradó részt visszatéríti a 3.10. pontokban meghatározott feltételek esetén és a 3.11. – 3.12. pontokban ismertetett módon.

3.10. A Szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt 48 órával a Szolgáltatás térítésmentesen lemondható, vagy áttehető egy másik időpontra. 48-24 órán belüli lemondás esetén a Szolgáltatási díj 50%-át, 24 órán belüli lemondás, vagy 20 percet meghaladó késés esetén a Szolgáltatási díj 100%-át, valamint a kapcsolódó terembérlések teljes árát ki kell fizetnie az Ügyfélnek a Szolgáltató felé.

3.11. Az Ügyfél által befizetett, de igénybe nem vett Szolgáltatás díjára a befizetett összegnek a 3.10. pont alapján visszajáró részét, a Szolgáltató az Ügyfél írásbeli kérésére az üzleti éven belül készpénzes, bankkártyás, vagy átutalásos befizetés esetén banki átutalással köteles visszafizetni az Ügyfél részére. Egyéb fizetőeszköz (pl. SZÉP kártya) esetén a visszatérítés az adott fizetőeszköz kibocsátójának szabályzatában meghatározott módon történik. Üzleti éven

túl függetlenül az igénybevett fizetőeszköztől az Ügyfél visszatérítésre nem jogosult, a befizetett összegnek a jelen pontban szabályozott hányada egyéb Szolgáltatás igénybevételekor a Szolgáltatónál beszámításra kerül.

3.12. Amennyiben a Szolgáltató bármely okból (pl. reklamációkezelés) az Ügyfél befizetésének visszautalása mellett dönt – ideértve a 3.8 pont szerinti visszautalás esetét is – a tárgyév december 31-ig köteles azt megtenni. Abban az esetben, ha az Ügyfél írásbeli nyilatkozata, vagy a Szolgáltató visszautalásról szóló döntése tárgyév november 01. és december 31. között születik meg akkora Szolgáltató az Ügyfél befizetésének visszautalását legkésőbb következő év február 28-ig köteles elindítani.

3.13. A Szolgáltató szerződött SZÉP kártyapartnerei által kibocsátott SZÉP kártyát kizárólag a kibocsátók szabályzataiban meghatározott módon fogadja el. Visszautalás esetén is a visszautalásra minden esetben csak az Ügyfél SZÉP kártyaszámlájára kerülhet sor.

3.14. Szolgáltatási időpontot lemondani kizárólag írásban a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül a Szolgáltató köteles visszaigazolni, szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a Szolgáltatás lemondásra került. Amennyiben a lemondó levélére 24 órán belül az Ügyfél nem kap választ, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé a +36-30/685-0410–es telefonszámon.

3.15. Ha a Szolgáltatás nyújtása az Ügyfél érdekkörében felmerült okból szakad meg, az úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél határidőn túl mondta le az adott alkalmat. Ha a Szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból szakad meg, a Szolgáltató köteles a visszamaradó összeget teljesítés arányosan visszatéríteni, vagy lehetőség szerint képesített helyettesítő személyt biztosítani önmaga helyett.

3.16. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az általa kibocsátott ajándék utalványok kizárólag az azon feltüntetett időpontig érvényesek. Amennyiben az ajándékutalvány kibocsátása és felhasználása közti időben a Szolgáltató áremelést hajt végre az ajándékutalvány felhasználója köteles az árkülönbözetet a Szolgáltatónak megtéríteni. Az ajándék utalványok nem válthatók pénzre.

4. Bérletekre vonatkozó különös rendelkezések

4.1. A bérletek felhasználása időkorlátos. A bérletek érvényessége minden esetben a bérlettípus leírásánál található. Ezen adatok bérlettípusonként eltérőek. Az aktuális bérlet típusokról a Honlapon tájékozódhat.

4.2. A bérletek érvényességi/felhasználási ideje nem módosítható. A bérletek díjának időarányos csökkentésére nincs lehetőség.

4.3. Az Ügyfél nem használhatja a bérletet az eredetileg meghatározottól eltérő célokra. Amennyiben az Ügyfél elkezdte használni a bérletet, ezt követően a bérlet már nem átruházható, azt nem adhatja át használatra másik személynek.

4.4. Az elállásra a vásárlás napjától, vagyis a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül van lehetősége, amennyiben az Ügyfél még nem kezdte meg használni a bérletet.

4.5. Az Ügyfél által bármilyen okból kifolyólag igénybe nem vett időszakra vonatkozó bérlethasználat ellenértékét a Szolgáltatónak nem áll módjában megtéríteni.

4.6. A bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött szerződés megszűnik. A fel nem használt alkalmak a bérlet lejárati ideje után nem érvényesíthetőek.

4.7. Amennyiben 24 órával a lefoglalt időpont előtt nem történik meg a lemondás, vagy az Ügyfél nem jelenik meg, egy alkalom lehúzásra kerül a bérletből, emellett a kapcsolódó terembérlés teljes árát is ki kell fizetnie az Ügyfélnek a Szolgáltató felé.

4.8. Késés esetén amennyiben az Ügyfél a lefoglalt időpontra nem érkezik meg, a Szolgáltató elállhat a megbeszélt Szolgáltatás időtartamának teljesítésétől, vagy rövidített Szolgáltatást nyújthat az Ügyfélnek. Erről a Szolgáltató saját belátása szerint dönt. Amennyiben az Ügyfél késik, az Ügyfélnek joga van dönteni, hogy vállalja az esetleges rövidített időtartamú Szolgáltatást, vagy eláll a Szolgáltatástól. Amennyiben eláll a Szolgáltatástól, az 24 órán belüli lemondásnak minősül, ezután a 4.7. pontban foglaltak lépnek érvénybe.

5. Akciókra vonatkozó különös rendelkezések

5.1. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a Szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartalmáról köteles a Honlapján tájékoztatást nyújtani. A weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek. A Szolgáltató jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani.

5.2. A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

5.3. Szolgáltató fenn tartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott

ügyfeleknek, vagy Ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a Honlapján felvilágosítást nyújtani.

6. Edzéstervekre, személyes étrend tervekre vonatkozó különös rendelkezések

6.1. A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése során, az Ügyfél külön kérésére összeállított személyre szabott tanácsadást végez.

6.2. A kérdőívek kizárólag a személyre szabott tanácsadáshoz szükséges kérdéseket tartalmazzák. Az Ügyfél által kitöltött kérdőívet a Szolgáltató belátható időn belül kiértékeli, amit személyesen, vagy elektronikus üzenet formájában jelezni fog az Ügyfélnek. A kérdőív kiértékeléséről szóló értesítés egyben a Szolgáltatás megkezdését is jelenti. Amennyiben az Ügyfél nem járul hozzá a kérdőív kitöltéséhez, úgy a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás egyénre szabásához szükséges információk hiányában egy általános tájékoztatót állít össze az Ügyfél részére.

6.3. Amennyiben a választott Szolgáltatás személyes találkozót vagy online konzultációt igényel, úgy a Szolgáltató felkeresi az Ügyfelet a közös munka megkezdésének részleteinek egyeztetésével kapcsolatban.

6.4. A kérdőív kiértékeléséről megküldött értesítéstől számítva a Szolgáltató 2 héten belül teljesíti az egyszeri tanácsadást tartalmazó szolgáltatást. A Szolgáltató a személyre szabott tanácsokat egy dokumentum fájlban, elektronikus adathordozóként küldi meg az Ügyfélnek, az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési elérhetőségre.

6.5. Az Ügyfélnek a Szolgáltatás teljesítésének megkezdéséig van lehetősége elállni a vásárlástól. Az Ügyfél a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti jogát. Ha az Ügyfél ezen határidő előtt eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb

az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

6.6. A szerződés az egyszeri tanácsadáson alapuló szolgáltatás teljesítésével lezártnak tekinthető.

6.7. Az Ügyfél a szerződéskötéssel tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljesítésével a rendelkezésére bocsátott fájl és tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltatótól a szolgáltatás teljesítése során kapott adatokat és információkat bizalmasan kezeli, és azokat nem osztja meg mással, nem teszi közszemlére. A Szolgáltatás megrendelésével az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatás keretében megkapott edzéstervet és/vagy étrendtervet továbbértékesíteni.

6.8. A személyes étrend tervezés Szolgáltatással összefüggésben Szolgáltató kijelenti, hogy a tanácsadás végzéséhez szükséges előképzettséggel rendelkezik, azonban a Szolgáltató nem dietetikus és nem orvos. A Szolgáltató nem vállal el olyan feladatot, ami meghaladná a szakképzettségét. A Szolgáltató a tudomány jelenlegi állása szerint, tényeken alapuló ajánlásokat tesz az Ügyfélnek, a jelenlegi életmódját és szokásait figyelembe véve.

7. Felelősség

7.1. Az Ügyfél a Szolgáltatást csak és kizárólag saját felelősségére veszi igénybe.

7.2. A Szolgáltató mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagálóképességétől, valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.

7.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit, illetőleg általa adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be. A Szolgáltató szintén nem felel azokért a károkért, amelyek közvetlen vagy közvetett módon az Ügyfél felróható magatartására, szerződés megszegésére, valamely információ vagy egészségügyileg releváns adat elhallgatására, az Szolgáltatás helyszínének hiányosságaira vagy egyéb, akár az Ügyfél vagy más harmadik személy felróható magatartására vezethető vissza.

7.4. Az Ügyfél kifejezetten

7.4.1 vállalja, hogy a Szolgáltatás során az orvosi utasításokat betartva, a Szolgáltató irányításával és utasításait betartva edz;
7.4.2 kijelenti, hogy tudomása szerint nincs olyan betegsége vagy más egészségügyi problémája, az egészségügyi felmérésben foglaltakon kívül, mely zavarná az edzésprogramban való biztonságos részvételt

7.4.3 tudomással bír arról, hogy a testedzés bizonyos rizikókkal, sérülésveszéllyel jár, valamint, hogy az elérni kívánt cél csak akkor érhető el, ha valamennyi utasítást betartja; 7.4.4 elfogadja, hogy a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató nem vállal eredményfelelősséget, azaz a Szolgáltató nem garantál fejlődést vagy meghatározott fittségi szint elérést és a fejlődés elmaradása esetén sem érvényesít igényt a Szolgáltatóval szemben.

7.5. A Szolgáltató az Ügyfél személyes tárgyaiért a Szolgáltatás területén felelősséget nem vállal.

8. Titoktartás, adatvédelem

8.1. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni.

8.2. Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv., továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a Szolgáltatások teljesítése céljából kezeli. Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket a Szolgáltat Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

9. Panaszkezelés

9.1. A panaszügyintézés írásban történik. Az Ügyfél a termékkel, a Szolgáltató tevékenységével és a Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait és panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Hirdi Hanga Ágnes egyéni vállalkozó

E-mail:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

9.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

9.3. Az Ügyfél a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

 Budapesti Békéltető Testület
Cím: Budapest, Krisztina krt. 99, 1016 Telefonszám: +36 1 488 2131 Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Email címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fogyasztóvédelmi Főosztály – amely 2017. január 1-től a Fővárosi Kormányhivatal

V. Kerületi Hivatalának részeként működik

Címe: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36 1 450-2598

Email címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

10. ÁSZF hatálya

10.1. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2020. szeptember 23. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Ügyfélre vonatkoznak.

10.2. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött Szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy az Ügyfelek a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes Szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

10.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Szolgáltató biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapján folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi szerződéses jogviszonyra a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

10.4. A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.

10.5. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

10.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

11. Egyéb kikötések

11.1. A Honlapon található összes adat, információ, valamint a Honlap design-ja, felépítése, a Honlapot működtető adatbázisok és szoftverek, valamint a hangafitt.com domain nevek jogi védelem alatt állnak, amelyek bármilyen célú felhasználásához a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

11.2. Jelen ÁSZF és a felek között létrejött szerződések nyelve a magyar. A Honlapon közzétett bármely más nyelvű fordítás csupán az Ügyfél tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a magyar nyelvű változat az irányadó.